wer wir sind

  • Frau Andra Barz.        -           Architektin
  • Herr Thomas Buhk    -           Architekt
  • Frau Sisi Colombato  -           Architektin
  • Frau Laura Hermann -           Architektin
  • Herr Gregor Hilland.  -           Buchhaltung
  • Frau Olga Nilova        -           Architektin
  • Frau Christina Pape  -           Architektin
  • Herr Michael Wöber  -           Architekt
  • Frau Berit Zöllner       -           Bauzeichnerin


Michael Wöber